Stichting Natuurbeheer Waalbos

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) heeft als doel: het behouden en beheren van het Waalbos en omgeving te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, het bevorderen van natuurgerichte recreatie en educatie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

De Stichting gaat met vrijwilligers actief aan de slag met het beheer van het Waalbos. Het Waalbos wordt minimaal beheerd door Staatsbosbeheer. De Stichting wil de natuur- en recreatieve waarde van het Waalbos vergroten door extra beheer uit te voeren, in overleg met Staatsbosbeheer. Hier kan gedacht worden aan het gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel van graslanden, het dunnen van beplantingen en het verwijderen van ongewenste opkomende wilgen. Daarnaast wil de Stichting activiteiten gaan organiseren in en rond het Waalbos. Te denken valt aan wandeltochten, huifkartochten, sport- en bootcampactiviteiten, of schilderworkshops.

Er is inmiddels een bijen- en vlinderidylle aangelegd en er zijn ook een aantal bijenhotels geplaatst. Ook is er een oeverzwaluwwand aangelegd.

1.jpg

Beheervisie

De Stichting is trots op hetgeen zij in de afgelopen 10 jaar samen met Staatsbosbeheer en vele vrijwilligers heeft bereikt. Op voormalig akkerland staat nu een gevarieerd bos. De stichting heeft onder andere fruitboomgaarden aangelegd, en een perceel waarop de oude vlascultuur te zien is met vlas en stoven.

Verder wil de Stichting op diverse plaatsen in het Waalbos informatieborden plaatsen die verwijzen naar flora en fauna, de vlascultuur, de schilderskolonie, de ontstaansgeschiedenis van Rijsoord en cultuurhistorische gebouwen en plekken. Ook is de Stichting voorstander van een permanent plasdrasgebied als fourageerplek voor met name jonge weidevogels.

De Stichting heeft in het voorjaar van 2024 een uitgebreide beheervisie opgesteld. Hierin wordt uiteengezet welke natuurwaarden het Waalbos reeds heeft, welke natuurwaarden het in potentie heeft, en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de potentieel aanwezige natuurwaarden ook daadwerkelijk te realiseren.neef.jpg

Bestuur

Annemarie van den Hout - voorzitter
Aard Brouwer - penningmeester
Christa Groshart - secretaris
Cornelis Fokker - bestuurslid
Marina van der Kooy - bestuurslid

Wij zijn dankbaar dat we onze werkzaamheden kunnen verrichten dankzij subsidie van De Groene Motor.
Groene-motor2.jpg